Statut

Statut Fundacji

„Koty z Kociej”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Koty z Kociej” z siedzibą w Jaworznie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę Pokutę (Pokuta), Martę Fudałę (Fudała) i Ewę Młotkowską (Młotkowska), zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej s.c. w Jaworznie, ul. Farna 4, w dniu 12 września 2014 roku prowadzonej przez Notariuszy Joannę Gaweł i Piotra Wojdyło.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 3. Fundacja jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu i może prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

 4. Fundacja może posiadać status organizacji pożytku publicznego od momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 5. Fundacja może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

 6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności przy uwzględnieniu przepisów o rachunkowości.

 7. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 8. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 9. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód Fundacja przeznaczać będzie w całości na realizację celów statutowych.

 10. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

 11. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Jaworzno.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, używając odpowiednio swojej nazwy w językach obcych.

§ 5.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6.

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. ochrona środowiska,

 2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 3. działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze zadań publicznych,

 4. promocja i organizacja wolontariatu,

 5. walka z uzależnieniami.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie finansowe, rzeczowe, osobowe i organizacyjne organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym celom Fundacji,

 2. wspieranie finansowe, rzeczowe, osobowe i organizacyjne wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, w szczególności kotów,

 3. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom (ze szczególnym uwzględnieniem kotów) poprzez umieszczanie ich w domach tymczasowych oraz w domach stałych,

 4. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,

 5. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 6. leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt, w szczególności kotów,

 7. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

 8. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

 9. sprzedaż przedmiotów darowizny, sprzedaż rękodzieła wolontariuszy, sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację,

 10. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym, gospodarskim, jak i wolno żyjącym,

 11. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,

 12. współpracę z Policją oraz Strażą Miejską,

 13. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej; organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno – edukacyjnych,

 14. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,

 15. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 9.

 1. Zmiana celów Fundacji może nastąpić jedynie w drodze zmiany Statutu Fundacji.

 2. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz oddane Fundacji na własność ruchomości.

§ 11.

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji

 5. dochodów z majątku Fundacji.

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowi organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 17.

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych i nadzorczych, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.

§ 18.

 1. Rada Fundacji składa z 2 (dwóch) osób.

 2. W skład Rady Fundacji wchodzą wybrane przez Fundatorów na czas nieokreślony osoby fizyczne lub prawne.

 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

 4. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 5. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

 6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 7. Członkowie Rady Fundacji:

  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 20.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.

§ 21.

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 22.

Uchwały Rady Fundacji zapadają jednogłośnie.

§ 23.

Do Rady należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,

 2. zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,

 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

 4. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji programów działania Fundacji,

 5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

 7. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

 8. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,

 9. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków majątkowych,

 10. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

 11. ustalanie wynagrodzeń członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych co do wysokości wynagrodzeń innych osób działających na rzecz Fundacji.

§ 24.

  1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.

  2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy.

  3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu Fundacji albo w skutek odwołania.

  5. Rada Fundacji odwołuje członków Zarządu Fundacji, przy czym dla odwołania członków pierwszego Zarządu wymagana jest uchwała podjęta jednogłośnie przez Radę Fundacji.

  6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:

 1. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

 2. niespełniania obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

 3. przekroczenia 75 (siedemdziesiątego piątego) roku życia,

 4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,

 5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 25.

Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, a także może wybrać Wiceprezesów.

§ 26.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 27.

Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

 3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 4. tworzy i znosi zakłady i filie Fundacji,

 5. ustala wynagrodzenia członków Rady Fundacji,

 6. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia,

 7. podejmuje decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji,

 8. podejmuje uchwały w sprawach połączenia, likwidacji Fundacji oraz utworzenia oddziału, a także przystąpieniu do spółek i fundacji.

§ 28.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 29.

 1. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu Fundacji oraz członek Zarządu Fundacji.

 2. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 30.

 1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.

 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

§ 31.

Uchwałę o zmianie Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 32.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku uległyby istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 33.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 34.

Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 35.

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

§ 36.

 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

§ 37.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.